• Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

  Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

  Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

 • Báo cáo tài chính Quý II - 2020

  Báo cáo tài chính Quý II - 2020

  Báo cáo tài chính Quý II - 2020 của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

 • CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

  CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam như sau:

 • CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

  CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

 • CBTT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

  CBTT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

 • Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

  Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

 • Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/06/2020

  Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/06/2020

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 20/06/2020 như sau:

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh thông báo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

 • Trucking service

  Trucking service

HOT NEWS

COMPANY NEWS

 • ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

  Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2. quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

  Tel: 0225.2838.666 *Fax: 0225.3836.024

 • ĐỊA CHỈ TỔNG CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

  Số 11 – Võ Thị Sáu – Ngô Quyền - Hải Phòng.

  Tel: (84-225) 3836 705* Fax: (84-225) 3836 104

Copyright greenicd.com.vn